Překlady latinských frází

A
A nihilo nihil – Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
A posteriori – Z pozdějšího poznání
A priori – Bez předchozího zjištění
Ab Iove principium – Od Jova počátek
Ab ovo – Od vejce, tedy Od počátku (Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
Abi in pace – Odejdi v pokoji
Ab urbe condita – Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
Abstinere debet aeger – Nemocný se musí omezovat
Abyssus abyssum invocat – Propast volá propast
Acta non verba – Činy, ne slova
Actor et reus idem esse non potest – Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právní princip)
Ad absurdum – K nesmyslnosti
Ad acta – Do spisů, ke spisům (k vyřízeným věcem)
Ad astra – Ke hvězdám
Ad audiendum verbum – K slyšení slova
Ad captandam benevolentiam- K získání přízně
Ad fontes- K pramenům (požadavek pro vědce – vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
Ad hoc – Pro tento případ
Ad infinitum – Do nekonečna
Ad impossibilia nemo tenetur – Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
Ad impossibilium – K nemožnosti
Ad libitum – Dle libosti
Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
Ad mandatum domini regis – Z poručení pana krále
Ad manum – Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
Ad nauseam – Do omrzení (Až k nevolnosti)
Ad rem – K věci
Ad referendum – K podání zprávy
Ad usum proprium – K vlastní potřebě
Advocatus diaboli – Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
Aequam memento rebus in arduis servare mentem – Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
Aeternum vale – sbohem navěky (Ovidius, Proměny – poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
Agnosco fortunam Carthaginis – Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně – předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis / dona nobis pacem – Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi / daruj nám pokoj (součást katolické mše svaté)
Alea iacta est – Kostky jsou vrženy (doslova „ať je kostka vržena“; vyslovil Caesar, když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky! (Caesar ve skutečnosti řekl “Anerriphtho kubos” – řecky) (Dodatek od jiného zdroje: pakliže by to bylo “leťte kostky”, nebylo by na konci sloveso est. Iacta je sice v určité konjugaci rozkazovací způsob, ale zaprvé jednotného čísla a zadruhé alea je, jak se zdá, rovněž první pád jednotného čísla. Bude to tedy buď nějaká zkomolenina, nebo skutečně věta “kostky jsou vrženy”. )
Alibi – Jinde (v právnictví – důkaz neviny)
Alma parens – Matka živitelka
Alma mater – Matka živitelka, “Kojná” matka pozn. přeneseně univerzita
Alter ego – Druhé já
Amici, diem perdidi! – Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
Amicitia nisi inter bonos esse non potest – Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
Amicus certus in re incerta cernitur – Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
Amicus est tamquam alter idem – Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas – volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
Amor caecus – Slepá láska
Amor fati – Osudová láska
Amor non est sanabilis herbis – Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
Amor patriae – Láska k vlasti
Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit – Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
Amor tussisque non celatur – Lásku a kašel nelze zatajit
Ancilla theologiae – Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
Animae fidelium – Duše věrných
Anno Domini – Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
Ante Christum natum – Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
Ante meridiem – před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
Ante portam inferam – Před branou pekelnou
Aqua et panis est vita canis – K psímu životu je třeba jen voda a chléb
Aqua mihi haeret – Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
Aqua vitae – Živá voda, voda života
Aquam ex pumice postulas – Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
Arbiter elegantiarum – Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
Arbor ex fructu cognoscitur – Strom se pozná po ovoci
Arcanum boni tenoris animae – Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
Arcus triumphalis – Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
Ars medica magna est – lékařské umění je mocné.
Asinus in cathedra – Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
Asinus manebis in saecula saeculorum – Zůstaneš oslem na věky věkův.
Audacem fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
Audere est facere – Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.
Audiatur et altera pars – Budiž vyslyšena i druhá strana (právní princip)
Audi, vide, tace – Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace – Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.
Auri sacra fames – Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
Aurum nostrum non est aurum vulgi – Naše zlato není obyčejným zlatem
Aut Caesar, aut nihil – Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
Aut vincere aut mori – Buď zvítězit nebo zemřít
Ave Caesar, morituri te salutant – Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři)

B
Bacchus et argentum mutant mores sapientum – Víno a peníze mění i mravy mudrce.
Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit – Koktavý koktavého miluje, protože jeho slovům rozumí.
Barbam vellere mortuo leoni – Mrtvého lva tahat za vousy. (Urážet někoho, kdo se nemůže bránit.)
Beata est vita conveniens naturae suae – Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.
Beata solitudo – Blažená samota.
Beati possidentes – Šťastní to majitelé(vlastníci). (Bismarck)
Bella res est mori sua morte – Je krásné zemřít vlastní smrtí.
Bellum iustium – Spravedlivá válka. (Cicero)
Bellum se ipsum alit – Válka se živí sama. (Vítězství kryje ziskem ztráty)
Bene ambula – Jdi v dobrém. Šťastnou cestu.
Benedicamus Domino – Dobrořečme Pánu.
Benedictio Domini sit vobiscum – Požehnání Páně budiž s vámi.
Benedictus, qui venit in nomine Domini – Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Beneficium beneficio provocatur – Dobro dobro plodí.
Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur – Zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak učinilo zadost cíli, s nimiž byly vydány.
Bis dat quī citō dat – Dvakrát dává, kdo rychle dává.

C
Cacacio matutina est tamquam medicina. – Ranní stolice je jako lék.
Calumniare audacter, semper aliquid heret. – Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
Carpe diem quam minimum credula postero. – Užij dne a zítřku veř co nejméně.(Horatius)
Cedo maiori. – Ustupuj silnějším
Cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem. (Descartes)
Concordia res parvæ crescunt. Discordia res maximæ dilabuntur. – Svorností nepatrné věci mohutní. Největší věci se rozpadají nesvorností. (Nápis na meči velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, první věta později převzata jako heslo města Františkovy Lázně).
Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. – Ostatně se domnívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs – Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
Cuius regio, eius religio – Čí země, toho náboženství.


Č
Čuperioso grandicioso – Kliď se mi z očí a táhni zpátky do tý svý nadace! (viz též Cacacio matutina est tamquam medicina)

D
Da Deus fortunae! – Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
De gustibus non disputandum est – Doslova O chutích není rozmlouvání (Proti gustu žádný dišputát.)
Dominus et deus – Pán a bůh (titul, kterým se nechal oslovovat císař Titus Flavius Domitianus)
Dies stultis quoque mederi solet – Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
Dracō dormiēns numquam tītillandus – Nikdy nelechtej spícího draka. (J. K. Rowlingová, heslo bradavické školy- znak)
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum – Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem.
Dulce et decorum est pro patria mori – Sladké a čestné je pro vlast zemřít.
Dulcia non novit, qui non gustavit amara – Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
Dum spīrō, spērō – Dokud dýchám, doufám.(motto 601. skupiny speciálních sil AČR a za 2.sv motto Britských vojáků vězněných nepřítelem)
Duobus certantibus tertius gaudet – Když se dva perou, třetí se směje..
Duo cum faciunt idem, non est idem – Když dva dělají totéž, není to totéž.
Dūra lēx, sed lēx – Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon.
Discas oportet, quamdiu est, quod nescias – Tak dlouho se uč, dokud trvá (tvoje) neznalost.
De iure – podle práva.
Deus Vult – Bůh to chce (Bůh si to žádá).
Divide et impera – Rozděl a panuj.
Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris – Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. (Ovidius, Tristia I.9.5)
Da mihi libertatem aut mortem – Dejte mi svobodu nebo smrt (motto jednotky PSYOPS, AČR)

E
Ego sum, qui sum. – Jsem, který jsem. (Ex 3,14)
Errare humanum est. – Chybovati je lidské.
Errores medicorum terra tegit. – Omyly lékařů kryje zem.
Et tu, mi fili – I ty, Brute? (doslova “I ty, můj synu?” Caesar před svou smrtí v senátu) (Myslím, že je “mei”)
Est rerum omnium magister usus. – Praxe je učitelkou všech věcí.
Exceptio regulam probat – Výjimka pravidla zkouší. (nikoli, že potvrzuje)
Exemplum docet. – Příklad učí.
Ex ungue leonem. – Podle spáru poznáš lva.
Ex privata industria. – Z vlastní vůle. (spíše píle)

F
Faber suae quisque fortūnae – Každý je svého štěstí strůjcem.
Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. – Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Confessiones, librum 1, cap. 1
Fēstīnā lente! – Pospíchej pomalu!
Fiat iūstitia, pereat mundus – Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl (při tom) zhynout svět.
Fiat lux – Budiž světlo.
Fiat voluntas Tua. – Buď vůle tvá.
Fide, sed cui fidas, vide – Důvěřuj, ale dívej se komu.
Fīnis corōnat opus. – Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
Fortes fortuna adiuvat. – Štěstí přeje silným

G
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Radujme se, dokud jsme mladí. (Studentská hymna)
Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō – Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale častým padáním. Česky: Trpělivost růže přináší. Pozn.: Verš v hexametru. Spíše: Častá krůpěj kámen proráží.

H
Hannibal ad (ante) portas – Hannibal před branami!
Hīc Rhodos, hīc saltā! – „Zde je Rhodos, zde skákej!“. Smysl: Nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit
Historia magistra vitae – Historie je učitelkou života.
Hominem te esse, memento – Pamatuj, že jsi člověk.
Homo doctus in se semper divitias habet – Člověk vzdělaný má bohatství v sobě.
Homo homini lupus – Člověk člověku vlkem. [Thomas Hobbes – Leviathan]
Homō prōpōnit, Deus dispōnit – Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. Česky: Člověk míní, Pán Bůh mění.
Homō putat, Deus mūtat – Člověk míní, Pán Bůh mění.
Homo sum et inter homines vivo – Jsem člověk a žiji mezi lidmi.
Honores mutant mores – Hodnosti mění mravy.
Honesta quaedam scelera successus facit- Některým zločincům se dostalo cti za jejich úspěšnost.

I
Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum – Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
Ignorantia iuris non excusat. – Neznalost zákona neomlouvá.
Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim – Upadne do moci Scylly, kdo se chce vyhnout Charybdě.
In arte voluptas – Radost z umění (heslo spolku Schlaraffia)
In camera caritatis – Mezi čtyřma očima, důvěrně (doslova „v pokoji lásky“)
In cauda venenum – V posledním slově věty/na konci textu je jed (doslova „v ocase je jed“)
In vino veritas, in aqua sanitas – Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.
In omnia paratus – Ke všemu připraven (motto 2. výsadkové roty Chrudim, AČR)
Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis – Krutá lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce
Inter arma silent Musae – Ve válce mlčí múzy.
Iustitia regnorum fundamentum – Spravedlnost (budiž) základem říší.
In dubio pro reo – V pochybnostech ve prospěch žalovaného (http://cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo)

J
Ianua linguarum – Brána jazyků (latina nemá J)

L
Labor omnia vincit improbus. – Urputná práce vše zmůže. (Vergilius)
Legum servi sumus ut liberi esse possimus. – Jsme otroci zákonů, abychom mohli být svobodní.
Littera scripta manet. – Co je psáno, to je dáno.

M
Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. – Raději svobodu s jejími nebezpečími, než klid otroctví. (Vojvoda Poznaňský, otec krále Polska, vévoda Lotrinský – na polském sněmu)
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.
Militia est vita hominis super terram – Lidský život na zemi je boj (Job, Vulgáta)
Mores secundum tempus – Jiná doba, jiný mrav.
Mors ultima linea rerum – Smrt je konečná čára za vším.
Multi Multa Nemo Omnia Novit – Každý něco ví, ale nikdo neví vše.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur – Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
Memento mori – Pamatuj na smrt.
Mea culpa, mea maxima culpa – Moje vina, moje veliká vina.

N
Natura non facit saltus – Příroda nečiní skoků. (K. Linné)
Navigare necesse est, vivere non est necesse – Je nutné plout, ne žít. (Pompeius)
Nihil novi sub sole – Nic nového pod sluncem. (negace – Alespoň jedna věc jest pod sluncem nová.)
Nil mortify sine lucre. – Bez placení není zabíjení. (stručně vysvětleno … Nic neni zadarmo.)
Noli tangere circulos meos! – Nedotýkej se mých kruhů! (Archimédés před svou smrtí)
Nondum omnium dierum sol occidit – Ještě nezapadlo slunce všech dní. Česky: Ještě není všem dnům konec.
Non omnia possumus omnes – Ne všichni (z)můžeme všechno.
Non scholae, sed vitae discimus – Neučíme se pro školu, ale pro život.
Non vini vi no, sed vi no aquae – Plavu nikoli díky vínu, nýbrž díky vodě.
Nulla dies sine linea – Ani den bez řádku.
Nulla salus bello – Ve válce není spása.
Nullum crimen sine lege – Kde není zákon, není zločin.
Nullo modo – Ani náhodou.
Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam – Ne nám, Bože, ne nám, ale jménu svému dej slávu. (Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav – Žalm 115)

O
Odi et amo – Nenávidím a miluji. (Catullus)
Odi profanum vulgus et arceo – Nenávidím sprostou lůzu, vyhýbám se jí. (Horatius)
Oleum et operam perdidi – Ztratil jsem (zbytečně) olej i námahu. Výklad: Mnoho námahy k ničemu. (Plautus)
(Omnia) ad maiorem Dei gloriam – (Vše) pro větší slávu Boží. –Ignác z Loyoly Pozn.: Používá se zkratka (O)AMDG.
Omnia mea mecum porto – Vše své si nosím s sebou. (heslo římanů)
Omnia mentiunt – Všichni lžou.
Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. – Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. –Jan Ámos Komenský
Omnia vincit amor – Nade vším vítězí láska.
Omnis vita supplicium est – Celý život je trestem. (Seneca)
Optima philosophia meditatio (est) mortis – Nejlepší filosofie je rozjímání o smrti.
Ora et labora – Modli se a pracuj. (sv. Benedikt z Nursie, heslo benediktinů)
O tempora, o mores! – Ó časy! Ó mravy! (Cicero).
Orbis unum – Jeden svět…
Omnium enim rerum principia parva sunt – Počátky všech věcí jsou maličké.
Optimus orator est, qui paucis verbis plurima dicit. – Nejlepší řečník je ten, který málo slovy hodně řekne.

P
Pacta sunt servanda. – Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.
Pecunia non olet. – Peníze nepáchnou (císař Vespasianus k synovi, kritizujícímu ho za zavedení daně z veřejných záchodků).
Per aspera ad astra. – Přes překážky k cíli (doslova: ke hvězdám).
Perfectus Deus, perfectus homo – Dokonalý Bůh, dokonalý člověk
Pia fraus – Milosrdná lež
Plenus venter non studet libenter. – S plným žaludkem se nestuduje dobře.
Poeta nascitur, orator fit. – Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává.
Primum non nocere. – Především neškodit. (Jedna z klasických zásad mediciny)
Principiis obsta, sero medicina paratur. – Odporuj v začátcích, pozdě je léčit důsledky.
Procul ex oculis, procul ex mente – Sejde z očí, sejde z mysli.
Per partes – Po částech
Polonia restituta – Obnovené Polsko
Post hoc, ergo propter hoc – Poté, tudíž předtím. (Spíše: Poté, tedy proto.) Logický omyl při hledání příčiny.
Post nubia phoebus – slunce po dešti
Post scriptum – doslova „po napsání“, dodatek dopisu obvykle za podpisem, zkracuje se na PS nebo P.S.
Post meridiem – po poledni, odpoledne (používá se v anglických časových údajích: PM)
Praeterita corrigi non posunt – Věci minulé nelze změnit.
Praga mater urbium – Praha matka měst (motto Prahy)
Praga Caput Rei publicae – Praha hlava republiky (motto Prahy)
Praga Caput Regni – Praha hlava království (motto Prahy) na Moravě překládáno “Praha zničená deštěm!”
Praga totius Bohemiae domina – Praha paní celých Čech (motto Prahy)
Principiis obsta, sero medicina partur, cum mala per longas covaleure moras – Odporuj počátkům (zla) těžko se pak připravuje lék, když zlo dlouhými průtahy zesílilo …

Q
Qualis rex, talis grex – Jaký král, taková družina. Česky: Jaký pán, takový krám. Nebo také: Jaký pán, takový pes
Quidquid latine dictum sit, altum videtur – Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně.
Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum – Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
Qui tacet, consentire videtur – Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas. (středověká právní zásada)
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokoli děláš, dělej rozvážně a ber v úvahu konec. Česky: dvakrát měř, jednou řež
Quis ut Deus? – Kdo je jako Bůh?
Quis vellet pacem, preparat bellum – Kdo chce mír, chystá válku.
Quo vadis? – Kam kráčíš (směřuješ)?
Quo usque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)? – Jak dlouho ještě (budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino)?
Quod licet Iovi, non licet bovi – Co je dovoleno Jovovi (příp. bohovi), není dovoleno volovi.
Quod non dedit fortuna, non eripit – Co osud nedal, to nesebere. (Opět dodatek: fortuna není osud, ale štěstěna)
Quod sumus hoc eritis – Co jsme my, budete vy.
Quot capita, tot sententiae: Kolik hlav, tolik výroků.
Quanti Canicula Ille In Fenestra? – Za kolik je ten pejsek v okně? (nápis na erbu Ankh-Morporku, fiktivního města z knih Terryho Pratchetta)

R
Rem tene, verba sequentur – Drž se věci, slova se dostaví.
Repetitio est mater studiorum – Opakování je matkou moudrosti.
Rex mortus, vivat rex – Král je mrtev, ať žije (nový) král.
Roma locuta, causa finita – Řím rozhodl, případ je ukončen.

S
Scientia est potentia – Vědění je moc.
Scio me nihil scire – Vím, že nic nevím. (Sókratés)
Senatus Populusque Romanus – Senát lidu římského.
Sero venientibus ossa – Pozdě přicházejícím kosti, (lidově: Kdo zaváhá nežere)
Si vis amari, ama – Chceš-li být milován, miluj.
Si vis pacem, para bellum – Chceš-li mír, připravuj válku.
Sine ira et studio – Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
Sine aqua non est vita – Bez vody není života.
Solamen miseris socios habuisse dolorum – Je útěchou pro nešťastné, že měli druhy v neštěstí.
Sudetia non cantat – Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl život místních horalů značně složitější.[zdroj?]
Surget aliquando nostris ex ossibus ultor – Jednou povstane z našich kostí mstitel.
Sursum corda – Vzhůru srdce
Status nascendi – Stav zrodu.
Status moriendi – Stav blížící se smrti.
Stultorum Mater sempiter gravida – Matka hlupáků je stále těhotná

T
Te audire non possum. Musa sapientum fixa est in aure. – Nemohu tě slyšet. Mám v uchu banán.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. – Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)
Timeo Danaos (et) dona ferentes – Bojím se Řeků, (i těch,) kteří přinášejí dary. – Narážka na trojského (řeckého) koně
Timeo puellas (et) oscula dantes – Bojím se dívek (i těch,) kteří (které) dávají polibky. Pozn.: Variace „Timeo Danaos…“
Tua res agitur, paries cum proximus ardet – Hoří-li nejbližší stěna (sousedův dům), je to tvoje záležitost. (Horatius)
Temporis ars medicina fere est – Čas všechno hojí. (Ovidius)
Temeritas est damnare, quod nescias – Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.
Tempus vulnera sanat – Čas rány zhojí (zahojí)
Si tacuisses, philosophus mansisses – Kdybyste mlčel, mohl byste být považován za chytrého.

U
Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš.
Ut in omnibus glorificetur Deus – Aby byl ve všem oslaven Bůh. Pozn.: Používá se často zkratka UIOGD.
Ubi bene, ubi patria – Kde je dobře, tam je vlast. Pozn.: Latinské přísloví.
Ubi est concordia, ibi est victōria. – Kde je svornost, tam je vítězství.
Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, una ceres Raconae – Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku (jedinečné pivo z Rakovníka) (heslo rakovnického pivovaru)
Urbi et Orbi. – Městu a světu Pozn: – pravidelné velikonoční a vánoční žehnání papeže světu.

V
Vae victis – Běda poraženým. (Brennus, náčelník Senonů)
Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marnost nad marnost, vše je marnost. (z bible, kniha Kazatel)
Varium et mutabile semper femina – Vždy nestálý a měnlivý je tvor žena. (Vergilius)
Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar)
Veni, vidi, Deus vicit! – Přišel jsem, viděl jsem, Bůh zvítězil. (Karel V. Habsburský, poté Jan III. Sobieski)
Veritas Dei vincit – Pravda Boží vítězí (husitské heslo)
Veritas super omnia vincit – Pravda nade vším vítězí.
Veritas omnia vincit – Pravda vše přemáhá.
Veritas vincit – Pravda vítězí (motto České republiky)
Vare, Vare rede mihi legiones meas – Vare, Vare, vrať mi mé legie. (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese)
Vita non est vivere sed valere vita est. – Život je víc než být naživu.
Vitam regit Fortuna, non sapientia – Život řídí Štěstěna, nikoli moudrost. (Cicero)
Vi veri universum vivus vici (též Vi veri veniversum vivus vici) – Silou pravdy za života dobyl jsem svět (Dr. John Faust)
Vivera militare est. (Žít znamená bojovat)
Vulpes non iterum capitur laqueo. – Liška se nedá chytit dvakrát.

Web je podporován Nadací pro rozvoj občanské společnosti.